Noodslachting

undefined

Noodslachting

De voorwaarden voor de noodslachting buiten het slachthuis van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren zijn per 1 januari 2006 gewijzigd. Deze voorwaarden staan beschreven in Verordening (EG) 853/2004. Voor een speciale noodslachting komen alleen dieren in aanmerking welke gezond zijn en om welzijnsredenen niet levend naar het slachthuis vervoerd kunnen worden, vanwege een ongeval of vanwege een direct gevaar voor de omgeving. Deze op de boerderij gedode en verbloede dieren dienen vergezeld te gaan van de “verklaring voor speciale noodslachting”. De dierenarts voert, op verzoek van de houder van het dier, de levende keuring uit en legt de bevindingen vast op de verklaring.

De Verordening (EG) nr. 854/2004 regelt dat dieren die ziekteverschijnselen van systeemziekten of sterke vermagering vertonen, niet meer voor menselijke consumptie mogen worden geslacht. Dit geldt ook voor dieren die lijden aan een ziekte of aandoening die op mensen kan worden overgedragen door contact met of het eten van het vlees. De dieren mogen wel worden gedood maar moeten ongeschikt worden verklaard voor menselijke consumptie. De eigenaar of houder van het dier in nood verklaart waarom hij / zij de dierenarts heeft gevraagd het dier te doden. De eigenaar of houder heeft de primaire verantwoordelijkheid met betrekking tot volksgezondheid en aangifteplichtige ziekten, en behoort te weten of er door of namens hem diergeneesmiddelen aan het dier zijn toegediend.

Door ondertekening van de volledig en naar waarheid ingevulde verklaring neemt de eigenaar of houder de verantwoordelijkheid dat er geen reden is om aan te nemen dat het dier ongeschikt is voor humane consumptie. De dierenarts voert de levende keuring uit en legt de bevindingen vast. Indien de dierenarts middelen heeft toegediend worden deze in de verklaring opgenomen. De dierenarts geeft het tijdstip en de wijze van doden aan en verklaart dat er geen bezwaren zijn tegen het in keuring nemen van het in nood gedode dier. De dierenarts ondertekent de volledig en naar waarheid ingevulde verklaring. Met de verklaring wordt de Voedsel en Warenautoriteit in de gelegenheid gesteld tot het nemen van een juiste keuringsbeslissing.

Heeft u een koe voor noodslachting, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Heeft het dier medicijnen toegediend gekregen, houdt dan rekening met de wachttijd(en)!